Νέα - Ανακοινώσεις              

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθ. 61515/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΜΒΟΡ1Υ-ΩΡΤ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
  3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 1/08.01.2021 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ(68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας),

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 13.04.2021 (14:00 μ.μ)