Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα μεγάλου βραχίονα (>12m) για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Σταυρού (ΚΣΤ Σταυρού) από λάσπες και φερτά υλικά με την παράπλευρη απόθεση αυτών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά:

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα μεγάλου βραχίονα (>12m)  για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Σταυρού (ΚΣΤ Σταυρού) από λάσπες και φερτά υλικά με την παράπλευρη απόθεση αυτών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ. μ. στην έδρα του Γ.Ο.Ε.Β

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ