Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες στεγανοποίησης αντλιών στο υπόγειο Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ