Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή περίφραξης σε τμήμα μήκους 800 μέτρων στην 1Δ Αδένδρου και 400 μέτρων στη δεξαμενή Ζ2 Ζορμπά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την κατασκευή περίφραξης σε τμήμα μήκους 800 μέτρων στην 1Δ Αδένδρου και 400 μέτρων στη δεξαμενή Ζ2 Ζορμπά, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ