Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χαμηλήςτάσης για το αντλιοστάσιο ΚΣΤ Γεφύρας

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης στο αντλιοστάσιο ΚΣΤ Γεφύρας με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ