Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή περίφραξης σε τμήμα μήκους 800 μέτρων στην 1Δ Αδένδρου και 400 μέτρων στη δεξαμενή Ζ2 Ζορμπά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την κατασκευή περίφραξης σε τμήμα μήκους 800 μέτρων στην 1Δ Αδένδρου και 400 μέτρων στη δεξαμενή Ζ2 Ζορμπά

ολόκληρη πρόσκληση εδώ