Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζιζανιοκτόνων για τη χημική καταπολέμηση αυτοφυούς βλάστησης πρανών διωρύγων και στραγγιστικών τάφρων στον Τομέα Γιαννιτσών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, την προμήθεια ζιζανιοκτόνων

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ