Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας άμεσης ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση (3) τριών Μετασχηματιστών

Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στις 17.6.2021 με αριθμ.πρωτ.2085(1286) για την προμήθεια (2) δύο μετασχηματιστών για το αντλιοστάσιο Παρθενίου και (1) ενός για το Α3 Καβασίλων, επειδή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά εντός  της οριζόμενης προθεσμίας

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ