Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής πέντε ηλεκτροκινητήρων 110 kW/ 1460 min-1

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την επισκευή πέντε ηλεκτροκινητήρων 110 kW/ 1460 min-1

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ