Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου προς ένταξη του Οργανισμού μας στη Δράση 4.3.1 του Π.Α.Α., με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου προς ένταξη του Οργανισμού μας στη Δράση 4.3.1 του Π.Α.Α., με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης.

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ