Νέα - Ανακοινώσεις              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμΣΟΧ  1/ 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθ. 6209/10-01-2022 (ΑΔΑ: Ω816ΟΡ1Υ-Α42) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
  3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 1/11.01.2022 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας)

Για την ανακοίνωση πρόσληψης  πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Τρίτη  01.02.2022 (14:00 μμ)