Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σωλήνων και μανσόν 10 atm από PVC για το υπόγειο δίκτυο.

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά

ολόκληρη η πρόσκληση εδώ