Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή δύο ηλεκτροκινητήρων 250 kW/ 1460 min-1

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την επισκευή (περιέλιξη) δύο (2) ηλεκτροκινητήρων 250 kW/ 1460 min-1 με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ