Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα μεγάλου βραχίονα (>18m), για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Αράπιτσας (ΚΣΤ Αράπιτσας) από προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση με την παράπλευρη απόθεση αυτών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Αράπιτσας (ΚΣΤ Αράπιτσας) από προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση με την παράπλευρη απόθεση αυτών.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ