Νέα - Ανακοινώσεις              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 6209/10-01-2022 (ΑΔΑ: Ω816ΟΡ1Υ-Α42) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 1/11.01.2022 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Για την ανακοίνωση πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Τρίτη 12.07.2022 (14:00 μμ)