Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα μεγάλου βραχίονα (>18m), για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Υψηλή Σχοινά – Κοινός Αποδέκτης (ΚΣΤ Υψ. Σχοινά – Κ.Α.) από προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση με την παράπλευρη απόθεση αυτών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για τη μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα μεγάλου βραχίονα (>18m), για τον καθαρισμό της Κύριας Στραγγιστικής Τάφρου Υψηλή Σχοινά  – Κοινός Αποδέκτης (ΚΣΤ Υψ. Σχοινά – Κ.Α.) από προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση με την παράπλευρη απόθεση αυτών, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ