Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης αυτοκινούμενου ισοπεδωτή γαιών (grader) για τη βελτίωση βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου Τομέα Αξιού

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την υπηρεσία μίσθωσης αυτοκινούμενου ισοπεδωτή γαιών (grader) για τη βελτίωση βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου Τομέα Αξιού, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ