Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αρδευτικού αγωγού του υπογείου δικτύου του αρδευτικού αντλιοστασίου Α3 Καβασίλων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του ν. 4412/16 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αρδευτικού αγωγού του υπογείου δικτύου του αρδευτικού αντλιοστασίου Α3 Καβασίλων», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ