Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Εκπόνηση επιστημονικών προμελετών και υποβολή των σχετικών τεχνικοοικονομικών προτάσεων για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας & βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των παρακτίων αντλιοστασίων του “ΓΟΕΒ” (Νέο Καλοχωρίου, Ανατολικό Χαλάστρας, Δυτικό Χαλάστρας, Νέο Μαλγάρων και Κλειδίου)».

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για την «Εκπόνηση επιστημονικών προμελετών και υποβολή των σχετικών τεχνικοοικονομικών προτάσεων για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας & βελτιστοποίησης της ποιότητας ισχύος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των παρακτίων αντλιοστασίων του “ΓΟΕΒ” (Νέο Καλοχωρίου, Ανατολικό Χαλάστρας, Δυτικό Χαλάστρας, Νέο Μαλγάρων και Κλειδίου)».

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ