Νέα - Ανακοινώσεις              

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) για το 2023.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) για το 2023.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ