Νέα - Ανακοινώσεις              

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας αποστράγγισης αντλιοστασίου Κλειδιού

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για την επισκευή αντλίας αποστράγγισης αντλιοστασίου Κλειδιού Νο 1 με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ