Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτροκινητήρων Ισχύος 90 KW, έδρασης V1 κατά NEMA, τάσης λειτουργίας 380V/50Hz, προστασίας IP55 κλάση μόνωσης F, RPM:985, εξαπολικοί, για το αντλιοστάσιο Κουφαλίων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτροκινητήρων Ισχύος 90 KW, έδρασης V1 κατά NEMA, τάσης λειτουργίας 380V/50Hz, προστασίας IP55 κλάση μόνωσης F, RPM:985, εξαπολικοί, για το αντλιοστάσιο Κουφαλίων.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ