Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας αποστράγγισης Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας Ν03.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την επισκευή αντλίας αποστράγγισης Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας Ν03, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ