Νέα - Ανακοινώσεις              

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας υπερύψωσης της στέψης πρανών τμήματος της 6Α Κ. Διώρυγας του Τομέα Αλιάκμονα

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για τη παροχή υπηρεσίας υπερύψωσης της στέψης πρανών τμήματος της 6Α Κ. Διώρυγας του Τομέα Αλιάκμονα.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ