Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020

101 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
102 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
104 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
105 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
106 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
107 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
108 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
109 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
110 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
111 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
112 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΕΣ- ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
113 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΕΣ- ΤΟΜΕΑ ΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
114 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
115 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
116 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΥ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
117 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
118 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
119 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ