Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ενός προωθητήρα γαιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά.

Ολη η πρόσκληση εδώ