Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζιζανιοκτόνων φαρμάκων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, τα υλικά του παρακάτω πίνακα που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του:

1. Ζιζανιοκτόνα Roundup gold 36%, Hellafarm ( 15 lt)  τεμάχια 60

Χρόνος λήξης για υποβολή προσφοράς: 13/05/2020

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ