Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020.              Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412/2016 σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα του Γ.Ο.Ε.Β. για δύο (2) έτη".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών υπογείου δικτύου

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά, υλικά που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.

Χρόνος λήξης για υποβολή προσφοράς: 26/05/2020 και ώρα 14:00.

Ολόκληρη η πρόσκληση  εδώ