Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2020.              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να επισκευάσει αντλία Δυτικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500 € πλέον ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρ.118 του ν.4412/2016 και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά.

Ολη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ