Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή χαλύβδινου αγωγού με φλάντζα για το Δυτικό Αντλιοστάσιο Χαλάστρας.

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την κατασκευή χαλύβδινου αγωγού με φλάντζα για το Δυτικό Αντλιοστάσιο Χαλάστρας με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ