Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φρακαρισμένου μηχανισμού πόρτας καναλιού

 

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ενδιαφέρεται για την επισκευή φρακαρισμένου μηχανισμού πόρτας καναλιού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800 € πλέον ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρ.118 του ν.4412/2016 και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ