Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μελέτη δυνατότητας κατασκευής γέφυρας

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),για την ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μελέτη δυνατότητας κατασκευής γέφυρας.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ