ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 / 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 / 2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 302/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΑΟΡ1Υ-68Β) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 19/27.10.2020 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 3421(2244) /ΣΟΧ 4/2020 που έλαβε ΑΔΑ: 65ΑΡ46ΨΧΛΗ-4Γ1 πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 10.11.2020 (15:00)