Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ομαλού εκκινητή (soft starter).

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για προμήθεια Ομαλού Εκκινητή (Soft-Starter) για το  Αντλιοστάσιο Α3 Καβασίλων της τέως Λίμνης Γιαννιτσών.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ