Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών των ειδικών προγραμμάτων Λογιστικής, κτηματολογίου και Αποθήκης του Οργανισμού

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού λογισμικού και παροχή συμβουλών των ειδικών προγραμμάτων Λογιστικής, κτηματολογίου και αποθήκης του Οργανισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ