Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του προγράμματος Business Δημοσίου ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ EditionII

Ο ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,για παροχή υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του προγράμματος Business Δημοσίου ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ EditionII με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Όλη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ