Νέα - Ανακοινώσεις              

Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για τήν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 1.200.000,00 € και συνολικής αξία 1.488.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου και αποδοτικότερου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού των  αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του και η αφαίρεση μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού λόγω παλαιότητας και φυσιολογικής φθοράς (έχουν συμπληρωθεί περίπου 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας). Η πράξη συνιστά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που ενσωματώνει την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι εξής:

–          Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Κ.Σ.Τ. Γεφύρας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης)

–          Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού (με αφαίρεση του υφιστάμενου) του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Ανατολικού Χαλάστρας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης)

–          Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού (με αφαίρεση του υφιστάμενου) του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Α1 Λουδία (Π.Ε. Πέλλας)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.488.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.200.000,00 € – ΦΠΑ : 288.000 €).

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού, που αναφέρεται στον Προϋπολογισμό της Μελέτης (Παράρτημα Ι – Μέρος Β – Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5/3/2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (www.promitheus.gov.gr), την 12/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr (www.promitheus.gov.gr) Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού 106042

2021_230 Προκήρυξη Η/Μ ΚΗΜΔΗΣ

2021_230 Διακήρυξη Η/Μ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ