Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα για τον καθαρισμό του πυθμένα των διωρύγων Τομέα Αξιού από λάσπες και φερτά υλικά με την παράπλευρη απόθεση αυτών

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την υπηρεσία μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα για τον καθαρισμό του πυθμένα των διωρύγων Τομέα Αξιού από λάσπες και φερτά υλικά με την παράπλευρη απόθεση αυτών, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ